Skip to main content

Els professionals més qualificats

Equip directiu

L’equip directiu està format per la directora, la coordinadora d’infantil, els caps d’estudis d’infantil, primària i secundària i el gerent. Les funcions principals d’aquest organisme són:

  • Vetllar pel bon funcionament de centre docent, per la coordinació dels programes d’ensenyament i aprenentatge i el desenvolupament de la pràctica docent de l’aula, sense perjudici de les competències atribuïdes al Claustre, al Consell Escolar i altres òrgans de coordinació didàctica de centre.
  • Elaborar i actualitzar el projecte educatiu de centre docent, el projecte de gestió, les normes d’organització i funcionament i la programació general anual, tenint en compte les directrius i propostes formulades pel Consell Escolar i pel Claustre, en el marc del que estableix per la Conselleria competent en matèria d’educació.
  • Desenvolupar, vetllar i fer el seguiment de el Projecte de Direcció.

Sra. Meritxell Balcells Sanahuja

Directora

Sra. Anna Vellvé Castan

Cap d'Estudis d'Educació Infantil

Sra. Patricia Génova Martín

Coordinadora d'Educació Infantil

Sr. Josep De San Eufrasio Vilà

Cap d'Estudis d'Educació Primària

Sr. Xavier De La Vega Gómez

Cap d'Estudis d'Educació Secundària

Sr.Carlos Llabrés Molina

Gerent

Consell Escolar

És l’òrgan de govern col·legiat que representa la comunitat educativa i funciona responent als drets dels alumnes i pares, personal docent, administratiu i de serveis, així com de la institució titular.

Els membres del consell són:

La directora de centre.

Tres representants de la institució titular de el centre.

Quatre representants de professorat.

Quatre representants dels pares.

Dos representants dels alumnes.

Un representant de el personal d’administració i serveis.

Un representant de l’AMPA

En les deliberacions de l’consell escolar podran assistir, amb veu però sense vot, els altres òrgans unipersonals de centre quan calgui tractar temes de la seva competència.

Per a qualsevol consulta poseu-vos se en contacte amb: consejoescolar@colegiosil.com


Sra. Meritxell Balcells Sanahuja

Sra. Meritxell Balcells Sanahuja

Directora i Presidenta

Sr.Carlos Llabrés Molina

Sr.Carlos Llabrés Molina

Gerent

Sra. Anna Vellvé Castán

Sra. Anna Vellvé Castán

Representant de la titularitat (Infantil)

Sr. Josep De San Eufrasio Vilà

Sr. Josep De San Eufrasio Vilà

Representante de la titularitat (Primària)

Sr. Xavier de la Vega Gómez

Sr. Xavier de la Vega Gómez

Representant de la titularitat (Secundària)

Sr. Jaume Cubells Sagués

Sr. Jaume Cubells Sagués

Representant del claustre de docents de Secundària

Sra. MªÁngeles Aldaba García

Sra. MªÁngeles Aldaba García

Representant del claustre de docents de Secundària

Sra. MªIsabel Molero Aguilera

Sra. MªIsabel Molero Aguilera

Representant del claustre de docents d'Infantil

Sra. MªRuth Losa Palacio

Sra. MªRuth Losa Palacio

Representant del claustre de docents de Primària

Sra. Begoña Cortina Rodríguez

Sra. Begoña Cortina Rodríguez

Representant de les familíes

Sra. Marta Montañés Delmás

Sra. Marta Montañés Delmás

Representant de les famílies

Sr Victor Cisneros Müller

Sr Victor Cisneros Müller

Representant de les famílies

Sra. Ana María Carrillo Conde

Sra. Ana María Carrillo Conde

Representant de l'AMPA

Esta web utiliza cookies. Puedes ver aquí la Política de Cookies. Si continuas navegando estás aceptándola.    Ver
Privacidad